หลักการแก้ปัญหาดเวยคอมพิวเตอร์

Advertisements

การพัฒนาโปรแกรม

ผู้จัดทำ

gd1

ชื่อ นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 401
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

สิ่งที่ชอบ

ข้อมูลติดต่อ

โทร 089-777xxx
FB: duangporn jaiphipuk
ID Line

บล็อคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2557

เกียรติศักดิ์  แสงสว่าง
จิณณวัตร  บัวงาม
ชัยวุฒิ      ฮั่วไทยสงค์
ฐิฎิพันธุ์  เดือนเพ็ญ
ณัฐกานต์   วรสิทธิ์
ณัฐดนัย   เชื้อสาย
ตะวัน  ไพรสมพงษ์
เทพพิทักษ์    จันเขียว
ธนพงษ์    คำแพง
นัฐพล    นามโนริน
นาวิน   บุญเกิด
บุญฤทธิ์  สาคำคีร์
ปาฏิหาริย์   ไวยจรี
พิชิต  เหล็กดี
พันธกานต์  เถื่อนวิถี
ภานุเดช   สะท้าน
มหาสมุทร  กวนสำเริง
วรวุฒิ   สุขดี
วุฒิพงศ์  จิ๋วจันทึก
วัชระ  สีเอก
ศิริประพันธ์    กะวะนิช
ศุภกฤต  ถนอมทรัพย์
สมรรถชัย    แสงวิโรจน์
อธิวัฒน์     เขจรลาภ
อาทิตย์  คิดควร
เอกรัตน์   พงษ์ประเสริฐ
อนุชิต  วันดาคุณ
อนุพงษ์  มีตา
กุมารี   นาสุข
ขนิษฐา     หนูฉิม
ณฐชล      นิลานนท์
ดวงใจ  สีทา
ธัญญาเรศ    โห้หิรัญ
นิรมล    ชาวงษ์
พิชชาพร     จุ้ยม่วงศรี
วนิดา    พวงทอง
วัลวลีย์    ศรีคง
ศิริกรณ์  วิวัฒน์นิรันดร
สุดารัตน์    มาพงษ์
เสาวลักษณ์    เพ็ชรสิงห์

t���z

บล็อคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2557

เกียรติศักดิ์     จันพางาม
คุณกฤต  เยาวยอด
นิธิพันธ์  อุบลบาล
ปิยวัฒน์   สุดสาระ
ปิยะโชค  บุตรดี
พีรพัฒน์  โพธิชารัตน์
วันชนะ    ด้วงงาม
ศุภกิตติ์    บุตรกะ
สันติภาพ    ภูผิวผา
แคทลียา   คงรื่นเริง
ชลลดา    ขันดวง
ชุติมา  ศรีชูวงศ์
ณัฐธยาน์      จันทรทิพย์
ณัฐริกา    บุตรสินธุ์
ดวงตา    ขันทะชา
ทิพย์วรรณ  จันทิมา
บุณยานุช  ขวัญเมือง
ปวีณา  นวนจันทร์
ภคพร  หนูมาทวงศ์
ภัทรพร  ถาน้อย
รัชฎา   แก้วสาย
วัชรี   คำพันธ์
วิยะดา    มั่นใจ
ศศิเกศ    ล้ำเลิศ
ศิริณัฐฎา  ดำส่งแสง
ศุนิสา  นิ่มสุนทร
สุกัลยารัตน์  เหมือนเนื้อทอง
สุชาดา    เสนนอก
สุภารัตน์    กาวกรณ์
โสรยา    ถาปามาตร์
อัจฉราภรณ์   เทพมาศ
อัมพร  พรมมีเป็นสุข
อารียา    นนท์ปู่

บล็อคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2557

กันตพัฒน์  พิมลแสงสุริยา
จิรายุ    อภินันท์รัตนกุล
ฐิติกร  นันทพันธ์
ณัชพล   แก้วตา
ธเนศ  รักชาติเจริญ
ปรเมษฐ์     หมื่นมี
ปัญญา    ประทุมทอง
ปิยภัทร  เข็มทอง
วิธวัฒ   เทียนงาม
วิศวกร    ปัตตวงษ์
วีรวัฒน์    ตุ่นสมบัติ
สุรเชษฐ    สุขสาร
อธิราช   เหล่าเมลี
กัญญา     ดอกรัก
กัญญารัตน์   ศรีคำขลิบ
จินตหรา   สาธุ
จิราพัชร     เปรมรุ่ง
ชลดา      ชื่นสว่าง
ชลธิชา      หนูมาทวงศ์
ณัฐริการ์  ชูทรัพย์
ธนัญญา  ชื่นภิรมย์
นันท์นลิน    ผึ่งแก้ว
นัยนา  โทนผุย
ปรารถนา    บุญแลบ
ปรารถนา    ราชรักษา
ปฤม    หงษ์ทรง
พลอยไพลิน   อ่อนศรี
วิทิตา     จันทะวงศ์
สุธาสินี  ชัยภูมิ
สุนันทินี    สมยา
สุพัฒตรา    ธงขาว
สุภัทรา   โสภณ
สุภิญญา   สาลีรอด
สุลีมาศ     สมสนิท
หยาดเพชร   ใจอาษา
อทิตยา    อนันตชัย
อรนิภา   โพธิสาร
อรพรรณ    พูลทอง
อรพรรณ  นันทวุฒิพันธ์
อัญชิสา   ไชโย
อาทิตยา    ใจเฉื่อย

สื่อประกอบการอบรม Wordpress

การสร้างblog

คู่มือ1

คู่มือ2

คู่มือ3